REKLAMAČNÝ PORIADOK

1 Úvodné ustanovenie

1.1.     Tento reklamačný poriadok, ďalej len RP, obchodná korporácia Delikomat Slovensko, spol. s r.o. , so sídlom v Stupave, Cementárska 15, PSČ 900 31 , IČO: 35766875, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Okresný súd Bratislava I. odd.Sro, vložka 19096/B, (ďalej len „predávajúci“) upravuje postup reklamácie tovaru zakúpeného od predávajúceho.

1.2.     Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ďalej upravuje zákon č. 102/2014 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len „OZ“) a v prípade kupujúceho – spotrebiteľa tiež zákon č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a v znení neskoršie. Tieto právne predpisy majú prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami a RP. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s RP a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ešte pred nákupom tovaru a zaväzuje sa nimi riadiť. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť. RR a VOP sú zverejnené na web stránkach predávajúceho na adrese www.delikomat.sk.

1.3     Definície pojmov obsiahnuté v tomto RP majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento RP pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Pokiaľ nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho používajú právne predpisy.

2 Dĺžka záruky

2.1.     Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim

2.2.     Pri predaji nepotravinárskeho tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, ak osobitný právny predpis neustanovuje dlhšiu lehotu. Táto úprava sa nevzťahuje na tovar predávaný za zníženú cenu (tovar poškodený, použitý, nekompletný, atď.) Na skutočnosť, že sa pri predaji jedná o tovar predávaný bez zákonnej záruky v zmysle predchádzajúcej vety je kupujúci vždy upozornený pred uzavretím kúpnej zmluvy. Pri predaji vecí použitých zodpovedá predávajúci za vady nad rámec miery ich používania či opotrebenia, ktoré vykazovalo tovar v okamihu jeho prevzatia kupujúcim, a to s tým, že práva kupujúceho z vád tovaru zanikajú v tomto prípade uplynutím 12 mesiacov do prevzatia tovaru. Na skutočnosť, že vady tovaru je možné uplatniť iba v 12-mesačnej lehote je kupujúci vždy upozornený pred uzavretím kúpnej zmluvy. U vecí predávaných za nižšiu cenu z dôvodu nekompletnosti či z dôvodu vady sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dojednaná. V prípade potravín do dátumu použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti, príp. do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a ak nebola potravina otvorená, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na zistenie vady. Výnimkou sú tie potraviny, u ktorých sa uvádzanie minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi (čerstvé ovocie a zelenina, pekárske výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe, žuvačky, malinovky, ovocné šťavy, liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s obsahom alkoholu 10 a viac objemových percent a pod. s označením ako prešlé – u týchto výrobkov je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr deň po kúpe, pokiaľ Predávajúci neustanovuje výslovne inak. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri užívateľných veciach, na ktorých je vyznačená doba najkratšej trvanlivosti, prípadne pri veciach podliehajúcich rýchlej skaze, na ktorých je vyznačená doba, počas ktorej možno vec použiť.

2.3      Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej beží reklamačné konanie. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru z dôvodu vybavenia reklamácie nebeží nová lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. V tomto prípade končí lehota 24 mesiacov od prevzatia pôvodného (reklamovaného) tovaru.

2.4      Lehotu na uplatnenie práv z vád tovaru nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, intenzitu užívania, dodržiavanie pokynov.

2.5      V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota začínajúca plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3 Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

3.1      vec má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

3.2      vec sa hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

3.3      vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

3.4      vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,

3.5      ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí kupujúcim, pokiaľ predajca nepreukáže opak.

4 Záručné podmienky

4.1.     kontrola tovaru pri prevzatí
4.1.1. Kupujúci sa zaväzuje bezprostredne po prevzatí prekontrolovať stav tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.
4.1.2.  Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä, že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má.
4.1.3. Všetky nezrovnalosti je nutné bezodkladne v deň prevzatia oznámiť e-mailom na adresu: objednavky@delikomat.sk
4.1.4. Dodatočná námietka neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dôkazné bremeno preukázania rozporu s kúpnou zmluvou však ponesie kupujúci.
4.1.5. Miestom na uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho na adrese Cementárska 15, 900 31 Stupava.
4.1.6. Kupujúci môže zaslať reklamovaný tovar aj prepravnou službou na adresu sídla predávajúceho.
4.1.7. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík musí byť viditeľne označený slovom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu resp. záručného listu, poprípade výpis z bankového účtu, kde bude jednoznačne vidieť nákup vo výdajnom automate firmy Delikomat Slovensko, spol. s r.o., podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho vrátane jeho adresy a telefónneho čísla. Pokiaľ nebude dodržaný stanovený reklamačný postup, nemôže byť reklamačné konanie riadne vybavené.
4.1.8. Tiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).
4.1.9. Platnosť záruky dokladá kupujúci predložením (či doložením) nákupného dokladu, alebo výpisu z bankového účtu, v prípade, že už bol tovar v minulosti reklamovaný, priloží (či doloží) aj doklad o vybavení skoršej reklamácie. Ak má reklamovaný výrobok sériové číslo, musí zodpovedať číslu uvedenému na priložených dokladoch.
4.1.10. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého obdržaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

4.2.     Kompatibilita
4.2.1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaného tovaru s ďalšími elektronickými súčasťami či softvérovými aplikáciami tovaru, ibaže ich funkčnosť bola kupujúcim výslovne požadovaná a predávajúcim potvrdená. V prípade, že predávajúci u určitého tovaru výslovne uvádza zoznam kompatibilných či nekompatibilných doplnkov, má sa zato, že sa s ním kupujúci oboznámil pred uzavretím kúpnej zmluvy.
4.2.2. Podobne platí kompatibilita aj pre softvér a jeho jednotlivé verzie. Ďalej platí, že pokiaľ bola kompatibilita určitých verzií softvéru deklarovaná, neplatí to isté automaticky pre ich nasledujúce a rovnako tak pre predchádzajúce verzie týchto softvérov.

4.3.     Výluky
4.3.1. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku takého postupu vzniknuté, a to ani pokiaľ takéto použitie nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie a obsluhe. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným či neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinky prepätia v rozvodovej sieti.
4.3.2. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní tovaru. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu.
4.3.3. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenie vzniknuté (pokiaľ takáto činnosť nie je vzhľadom k tovaru obvyklá a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky či plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením počítačovým vírusom,
 • pokiaľ sa závada prejavuje iba u softvéru, u ktorého nie je kupujúci schopný doložiť jeho legálny pôvod alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu do tovaru či zmenou jeho parametrov,
 • pri tovare, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
 • pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

4.3.4. Uvedené obmedzenia neplatia, pokiaľ boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne ich možno rozumne očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklý spôsob použitia tovaru.
4.3.5. V prípade, že je tovarom softvér, vzťahuje sa poskytovaná záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (médiá nesmú byť poškodené poškriabaním, apod.) Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólia, pečať, obálka, obal a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčný softvér. To neplatí, ak je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.

4.4.     Testovanie závady
4.4.1. Tovar odovzdaný na reklamáciu je predávajúcim testovaný iba na závadu uvedenú v reklamačnom formulári či reklamačnom liste. Charakter závady je vždy nutné uviesť písomnou formou.
4.4.2. Ak technik zistí, že príčinou problémov nie je deklarovaný výrobok (napr. mobilný telefón), ale nekorektná inštalácia softvéru (aplikácie), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorej aplikácie nedodanej predávajúcim, alebo ak dáta poškodil kupujúci alebo 3. osoba, bude reklamácia zamietnutá.
4.4.3. Ak bude reklamácia zamietnutá a v prípade, že kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude oprava účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka daného autorizovaného servisu.
4.4.4. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a dobe nutnej k jej vykonaniu, pričom oprava bude vykonaná najneskôr do 60 dní odo dňa nasledujúceho po prijatí tovaru predávajúcim. K vykonaniu platenej opravy je možné pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.
4.4.5. Ak je kupujúci podnikateľ a ak bude reklamácia zamietnutá, berie kupujúci na vedomie, že je predávajúci oprávnený prefakturovať kupujúcemu náklady servisu za diagnostiku vady a dopravu podľa cenníka.

4.5.     Záloha dát
4.5.1. Pri odovzdaní mobilného telefónu alebo zariadenia na ukladanie dát na opravu, je kupujúcemu doporučené vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zaistenie ich ochrany proti možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach na ukladanie dát.
4.5.2. Zariadenia na ukladanie dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodným charakterom výskytu porúch. Predávajúci upozorňuje týmto kupujúceho na uvedenú skutočnosť a odporúča vykonávať systematické zálohovanie užívateľských dát na vhodnom zariadení (napr. CD, DVD, USB, Cloud). Záruka však týmto upozornením nie je obmedzená.
4.5.3. Kupujúci berie na vedomie, že ak je reklamácia vybavená formou výmeny zariadenia na ukladanie dát a všetkého príslušenstva pre mobilné zariadenia, potom sa pôvodné zariadenie nevracia.

4.6.     Zamietnutie prijatia reklamácie
4.6.1. Predávajúci má právo zamietnuť prijatú reklamáciu v prípadoch, keď reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru na reklamačné konanie.
4.6.2. Ak je prístup do zariadenia chránený heslom či gestom alebo iným zabezpečením prístupu, je kupujúci pri uplatnení reklamácie povinný túto ochranu zrušiť alebo heslo uviesť v popise závady. V opačnom prípade má predávajúci právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie. To isté platí, ak je takto chránený BIOS či firmware zariadenia alebo prístup na úložný priestor zariadenia. Bez plného prístupu k zariadeniu nemusí byť možné opravu či diagnostiku zariadenia vykonať. V takom prípade môže byť reklamačné konanie začaté, až pokiaľ kupujúci splní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení.
4.6.3. Ak je na zariadení aktivovaná ľubovoľná služba, ktorá ho zabezpečuje proti odcudzeniu, je kupujúci túto službu pred uplatnením reklamácie deaktivovať. V opačnom prípade má predávajúci právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie. V takom prípade môže byť reklamačné konanie začaté, až pokiaľ kupujúci splní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení. Ide napríklad o služby Apple Find My iPhone, iPodtouch, MacBook, Intel anti-theft a ďalšie.

4.7.     LCD Displeje
Vzhľadom na počet pixelov na LCD paneli, nie je z hľadiska výrobných technológií prakticky možné predchádzať stratám pixelov. Z tohto dôvodu bola vytvorená norma ISO 13406-2. Do predaja môžu byť dané LCD s maximálne desiatimi chybnými pixelmi. Výrobky LCD sú rozdelené do štyroch tried, troch typov chybných pixelov a dvoch frekvenčných kritérií. Chybné pixely sa môžu vyskytnúť ako žiarivé pixely, čierne pixely alebo strata subpixelov (alebo blikajúce pixely). Frekvenčné kritériá rozlišujú po prvé počet bielych alebo čiernych pixelov vyskytujúcich sa v konkrétnej oblasti (klastra) a po druhé straty subpixelov alebo blikajúce pixely vyskytujúce sa v klastri. Štyri triedy určujú maximálny povolený počet chýb pri každom type chybných pixelov. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a väčšina ďalších LCD na našom trhu sú zaradené do triedy II. To znamená, ak je počet týchto chybných bodov menší ako desať, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 čierne body + 2 biele body + 5 farebných bodov = max. 9 chybných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamáciu alebo uplatnenie práva z dôvodu rozporu s kúpnou zmluvou.

5 Vybavenie reklamácie

5.1.     Ak je kupujúci zároveň spotrebiteľom, rozhodne predávajúci o reklamácii bez zbytočných odkladov, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

5.2.     V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, si predávajúci vyhradzuje právo rozhodnúť o reklamácii do 40 dní.

6 Spoločné ustanovenia

6.1.     Predávajúci vydá kupujúcemu-spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdané ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.2.     Kupujúci má právo na úhradu nutných nákladov (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najdlhšie do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

6.3.     Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

6.4.     Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamačného konania kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

6.5.     V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie 1€ vrátane DPH za každý deň omeškania.

6.6.     Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, kedy bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

6.7.     Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, najmä, že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadané.

6.8.     Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.

6.9.     Pri výdaji tovaru či preplatení dobropisu v hotovosti po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie, a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať alebo preplatiť dobropis. Ak je kupujúcim právnická osoba, potom dôjde k výdaju tovaru alebo preplateniu dobropisu iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

7 Spotrebný materiál

7.1.     Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. batéria), býva jeho obvyklá životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade slúchadiel je životnosť vždy 6 mesiacov. Výnimkou sú slúchadlá, ktoré boli zakúpené ako samostatný produkt.

7.2.     Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na vyššie uvedené skutočnosti, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním. Pokiaľ tovar kupujúci užíva dlhšie ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vada je dôsledkom bežného opotrebovania, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnú vadu. Predávajúci vždy v odôvodnení prípadného zamietnutia reklamácie uvedie, či išlo o vadu spôsobenú obvyklým opotrebením.

7.3.     Kupujúci berie na vedomie, že obvyklá životnosť je predávajúcim môže byť uvedená pri ponúkanom tovare a potvrdzuje, že sa s ňou pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil.

8 Záverečné ustanovenia

8.1.     Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 1. 2023 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

8.2.     Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle firmy Delikomat Slovensko, spol. s r.o., alebo ako dokument na www.delikomat.sk.