Reklamačný poriadok

obchodná korporácia DELIKOMAT Slovensko spol. s r.o. so sídlom, Cementárska 15, 90031 Stupava, IČO: 35766857, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Číslo v obchodnom registri: 19096/B, pre predaj príslušenstva k mobilným zariadeniam  prostredníctvom  výdajných automatov. Reklamačný poriadok sa netýka potravinárskeho tovaru.

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok, (ďalej len „RP“), obchodnej korporácie  DELIKOMAT Slovensko  spol. s r.o., so sídlom, Cementárska 15, 90031 Stupava, IČO: 35766857, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Číslo v obchodnom registri: 19096/B,(ďalej len  „predávajúci“),  upravuje postup reklamácie tovaru zakúpeného od predávajúceho.

1.2. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s RP a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ešte pred nákupom tovaru sa zaväzuje nimi riadiť. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť neoddeliteľnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.  RP a VOP sú zverejnené na web stránkach predávajúceho na adrese www.delikomat.sk.

1.3. Definície pojmov obsiahnuté v tomto RP majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento RP pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom  je definovaný vo VOP. Pokiaľ nieje definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho stanovujú právne predpisy.

 1. DĹŽKA ZÁRUKY

2.1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

2.2. Pri predaji nepotravinárskeho tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ ju právny predpis nestanový inak alebo dlhšie. Tato úprava sa nevzťahuje na tovar predávaný za zníženú cenu (tovar poškodený, použitý, nekompletný, atď.)   Na skutočnosť, že sa pri predaji jedná o tovar predávaný bez zákonnej záruky v zmysle predchádzajúcej vety je kupujúci vždy upozornený pred uzatvorením  kúpnej zmluvy. Pri predaji vecí použitých zodpovedá predávajúci za vady nad rámec miery ich používania či opotrebenia, ktoré vykazoval tovar v okamžiku jeho prevzatia kupujúcim, a to tým, že práva kupujúceho zo závad tovaru zanikajú v tomto prípade uplynutím 12-ich mesiacov do prevzatia tovaru. Na skutočnosť, že vady tovaru je možné uplatniť len v 12-mesačnej lehote je kupujúci vždy upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu nekompletnosti alebo z dôvodu vady sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. V prípade potravín do uplatňovania alebo minimálnej trvanlivosti, popr. do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany Kupujúceho dodržané podmienky na ich skladovanie a ak nebola potravina otvorená, okrem prípadov, keď je to potrebné na zistenie vady. Výnimkou sú tie potraviny, u ktorých sa uvádzania minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi (čerstvé ovocie a zelenina, pekárenské výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe, žuvačky, limonády, ovocné šťavy, liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s obsahom alkoholu 10 a viac objemových percent a pod.) a tie potraviny, ktoré sú pri splnení ďalších zákonných podmienok ponúkané po uplynutí minimálnej trvanlivosti s označením ako prejdenej – u týchto výrobkov je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr deň po kúpe, ak predávajúci výslovne nestanovuje inak. Toto ustanovenie sa primerane uplatňuje u užívateľných vecí, na ktorých je vyznačená doba najkratšia trvanlivosti, prípadne u vecí podliehajúcich skaze, na ktorých je vyznačená doba, po ktorú je možné vec použiť.

2.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú beží reklamačné konanie. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru z dôvodu vybavenia reklamácie nebeží nový termín na uplatnenie práv z chybného plnenia. V tomto prípade končí lehota 24 mesiacov od prevzatia pôvodného (reklamovaného) tovaru.

2.4. Lehotu na uplatnenie práv z vád tovaru nemožno považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líšia s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, intenzitu používania, dodržiavanie pokynov

2.5. V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota začínajúca plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 1. KVALITA PRI PREVZATÍ

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

3.1. vec má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

3.2. vec sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

3.3. vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

3.4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,

3.5. prejaví ak sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí kupujúcim, ak predajca nepreukáže opak.

 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

4.1. KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ

4.1.1 Kupujúci sa zaväzuje bezprostredne po prevzatí prekontrolovať stav tovaru, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov.

4.1.2. Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najme že balenie obsahuje všetko, čo obsahovo má.

4.1.3. Akékoľvek nezrovnalosti je nutné okamžite v deň prevzatia oznámiť e-mailom na adresu: objednavky@delikomat.sk

4.1.4. Dodatočná námietka neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dôkazné bremeno preukázania rozpore s kúpnou zmluvou však ponesie kupujúci.

4.1.5. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho na adrese Stupava, Cementárska 15, 900 31.

4.1.6. Kupujúci môže zaslať reklamovaný tovar tiež prepravnou službou na adresu sídla predávajúceho.

4.1.7. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík musí byť viditeľne označený slovom “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane kompletného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu resp. záručného listu, prípadne výpis z bankového účtu, kde bude jednoznačne vidieť nákup vo výdajnom automate firmy DELIKOMAT Slovensko spol. s r.o., podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho vrátane adresy a telefónneho čísla. Pokiaľ nebude dodržaný stanovený reklamačný postup, nemôže byť reklamačné konanie riadne vybavené.

4.1.8. Tiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava, výmena, dobropis).

4.1.9. Platnosť záruky dokladá kupujúci predložením (či doložením) nákupného dokladu, alebo výpisu z bankového účtu, v prípade, že už bol tovar v minulosti reklamovaný, priloží (či doloží) tiež doklad o vybavení skoršie reklamácie. Ak má reklamovaný výrobok sériové číslo, musí zodpovedať číslu uvedenému na priložených dokladoch.

4.1.10. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého dodaného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

4.2. KOMPATIBILITA

4.2.1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaného tovaru s ďalšími elektronickými súčasťami či softvérovými aplikáciami tovaru, ibaže ich funkčnosť bola kupujúcim výslovne požadovaná a predávajúcim potvrdená. V prípade, že predávajúci u určitého tovaru výslovne uvádza zoznam kompatibilných či nekompatibilných doplnkov, má sa zato, že sa s ním kupujúci zoznámil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

4.2.2. Obdobne platí kompatibilita aj pre softvér a jeho jednotlivé verzie. Ďalej platí, že ak bola kompatibilita určitých verziou softvéru deklarovaná, neplatí to isté automaticky pre ich nasledujúce a rovnako tak pre predchádzajúce verzie týchto softvérov.

4.3. VÝLUKY

4.3.1. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku takéhoto postupu vzniknuté, a to ani pokiaľ takéto použitie nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie a obsluhu. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným či neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodovej sieti.

4.3.2. Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže by k poškodeniu prišlo pri obvyklom používaní tovaru. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu.

4.3.3. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (ak takáto činnosť nie je vzhľadom k tovaru obvyklá a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • mechanickým poškodením tovaru,
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením počítačovým vírusom,
 • pokiaľ sa chyba prejavuje iba u software, u ktorého nie je kupujúci schopný doložiť jeho legálny pôvod alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu,
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
 • prevedením nekvalifikovaného zásahu do tovaru či zmenou jeho parametrov,
 • u tovaru, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
 • pri chybne vykonanom upgradu BIOSu, firmware,
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
 • použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
 • použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

4.3.4. Uvedené obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné odôvodnene očakávať vzhľadom na vykonané reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.

4.3.5. V prípade, že je tovarom softvér, vzťahuje sa poskytovaná záruka výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (média nesmú byť poškodená poškriabaním, apod.) Okamihom odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečať, obálka, obal a pod.) Sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software, u digitálneho obsahu je to už jeho samotným stiahnutím. To neplatí, ak je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.

4.4. TESTOVANIE  ZÁVADY

4.4.1. Tovar odovzdaný k reklamácii je predávajúcim testovaný iba na závadu uvedenú v reklamačnom formulári či reklamačnom liste. Charakter závady je vždy nutné uviesť písomnou formou.

4.4.2. Ak zistí technik, že príčinou problémov nie je deklarovaný výrobok, ale nekorektná inštalácia software (aplikácie), ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektoré aplikácie nedodaný predávajúcim, alebo ak dáta poškodil kupujúci alebo 3. osoba, bude reklamácia zamietnutá .

4.4.3. Ak bude reklamácia zamietnutá a v prípade, že kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude oprava účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka daného autorizovaného servisu.

4.4.4. Pred vykonaním platenej opravy bude kupujúci informovaný o cene opravy, jej rozsahu a čase potrebné na jej vykonanie, pričom oprava bude vykonaná najneskôr do 60 dní odo dňa nasledujúceho po prijatí tovaru predávajúcim. Na vykonanie platenej opravy možno pristúpiť len po výslovnom súhlase kupujúceho (resp. Na základe uzatvorenej servisnej zmluvy) urobenom po informovaní podľa predchádzajúcej vety.

4.4.5. Ak je kupujúci podnikateľ a ak bude reklamácia zamietnutá, berie kupujúci na vedomie, že je predávajúci oprávnený prefakturovať kupujúcemu náklady servisu za diagnostiku závady a dopravu podľa cenníka.

4.5. ZÁLOHA DÁT

4.5.1. Pri odovzdaní zariadenia na ukladanie dát k oprave, je kupujúcemu doporučené vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabezpečenie ich ochrany proti možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Predávajúci neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát.

4.5.2. Zariadenia pre ukladanie dát sú zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom s náhodným charakterom výskytu porúch. Predávajúci upozorňuje týmto kupujúceho na uvedenú skutočnosť a odporúča vykonávať systematické zálohovanie užívateľských dát na vhodnom zariadení (napr. CD, DVD, USB, Cloud). Záruka však týmto upozornením nie je obmedzená.

4.5.3. Kupujúci berie na vedomie, že ak je reklamácia vybavená formou výmeny zariadenia pre ukladanie dát a všetkého príslušenstva pre mobilné zariadenia, potom sa pôvodné zariadenie nevracia.

4.6. ODMIETNUTIE PRIJATIE REKLAMÁCIE

4.6.1. Predávajúci má právo zamietnuť prijatú reklamáciu v prípadoch, keď reklamovaný tovar a / alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu.

4.6.2. Ak je prístup do zariadenia chránený heslom či gestom alebo iným zabezpečením prístupu, je kupujúci pri uplatnení reklamácie povinný túto ochranu zrušiť alebo heslo uviesť v popise závady. V opačnom prípade má predávajúci právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie. To isté platí, ak je takto chránený BIOS alebo firmvér zariadenia alebo prístup na úložný priestor zariadení. Bez plného prístupu k zariadenia nemusia byť možné opravu či diagnostiku zariadenia vykonať. V takom prípade môže byť reklamačné konanie začaté, až pokiaľ kupujúci splní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení.

4.7. LCD DISPLEJE

Vzhľadom na počet pixelov na LCD paneli, nie je z hľadiska výrobných technológií prakticky možné predchádzať stratám pixelov. Z tohto dôvodu bola vytvorená norma ISO 13406-2. Do predaja môžu byť dané LCD s maximálne desiatimi chybnými pixelmi. Výrobky LCD sú rozdelené do štyroch tried, troch typov vadných pixelov a dvoch frekvenčných kritérií. Chybné pixely sa môžu vyskytnúť ako žiarivé pixely, čierne pixely alebo strata subpixelov (alebo blikajúce pixely). Frekvenčné kritériá rozlišujú po prvé počet bielych alebo čiernych pixelov vyskytujúcich sa v konkrétnej oblasti (klastra) a po druhé straty subpixelov alebo blikajúce pixely vyskytujúce sa v klastri. Štyri triedy určujú maximálny povolený počet chýb pri každom type chybných pixlov. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a väčšina ďalších LCD na našom trhu sú zaradené do triedy II. To znamená, ak je počet týchto chybných bodov menej ako desať, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 čierne body + 2 biele body + 5 farebných bodov = max. 9 chybných), nevzniká zákazníkovi nárok na reklamáciu či uplatnenie práva z dôvodu rozporu s kúpnou zmluvou.

 1. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1. Ak je kupujúci zároveň spotrebiteľom, rozhodne predávajúci o reklamácii bez zbytočných odkladov, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že závada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

5.2. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, si predávajúci vyhradzuje právo rozhodnúť o reklamácii do 40 dní.

 1. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

6.1. Predávajúci vydá kupujúcemu-spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.2. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie.

6.3. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

6.4. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamačného konania kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

6.5. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia času, keď mala byť reklamácie vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (tj. Spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie 1€ vrátane DPH za každý deň omeškania.

6.6. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do 6 mesiacov odo dňa, keď bol o vybavení informovaný, vyhradzuje si predávajúci právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

6.7. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadať.

6.8. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.

6.9. Pri výdaji tovaru či preplatenie dobropisu v hotovosti po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie, a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácia príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať či preplatiť dobropis. Ak je kupujúcim právnická osoba, potom dôjde k výdaju tovaru či preplatenie dobropisu len štatutárnemu orgánu právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

 1. SPOTREBNÝ MATERIÁL

7.1. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. Batérie), býva jeho obvyklá životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade slúchadiel je životnosť vždy 6 mesiacov.

7.2. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobené obvyklým užívaním. Ak tovar kupujúci užíva dlhšie než je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vada je dôsledkom bežného opotrebovania, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnej vadu. Predávajúci vždy v odôvodnení prípadného zamietnutia reklamácie uvedie, či išlo o chybu spôsobenú obvyklým opotrebením.

7.3. Kupujúci berie na vedomie, že obvyklá životnosť je predávajúcim môže byť uvedená pri ponúkaného tovaru a potvrdzuje, že sa s ňou pred uzatvorením kúpnej zmluvy zoznámil.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Tento reklamačný poriadok je platný od 18.12.2019 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

8.2. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle firmy DELIKOMAT Slovensko spol. s r.o. alebo ako dokument na www.delikomat.sk.