VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tento dokument upravuje všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej korporácie Delikomat Slovensko, spol. s r.o. , so sídlom Cementárska 15, PSČ 900 31 Stupava, IČO: 35766875, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sro, vložka 19096/B dňa 28.5.1999, (ďalej len „predávajúci“), na predaj tovaru vo výdajných automatoch (ďalej len automaty ) či prostredníctvom elektronickej komercie, tj e-shopu, ku ktorému dochádza na území SR.

1 Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých na základe predaja v automatoch či prostredníctvom e-shopu. VOP a reklamačný poriadok sú zverejnené na web stránkach predávajúceho na adrese delikomat.sk.

1.2. Zmluvnými stranami kúpnej zmluvy sú na jednej strane predávajúci, a na strane druhej kupujúci – osoba, ktorá zakúpi tovar.

1.3. Automat je označený návodom v slovenskom jazyku.

1.4. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim ďalej upravuje zákon č. 102/2014 Zb., Občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len „OZ“) a v prípade kupujúceho – spotrebiteľa tiež zákon č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a v znení neskoršie. Tieto právne predpisy majú prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Tieto VOP sú verejne prístupné na webových stránkach predávajúceho a kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami vopred zoznámil.

2 Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.  Za uzatvorenie kúpnej zmluvy sa pokladá zaplatenie tovaru v automate či záväzné uzatvorenie zmluvy v e-shope.

2.2. Objednávka tovaru na automate je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, k jej uzavretiu dôjde akceptáciou objednávky automatom.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v automate, pričom zaplatí jeho celkovú cenu. Kupujúci je povinný odobrať tovar kúpený v e-shope. S celkovou čiastkou na zaplatenie je kupujúci oboznámený pred uzavretím kúpnej zmluvy.

2.5. Spotrebiteľom je človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje. Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa tiež považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

2.6. Predávajúci zasiela tovar iba na území Slovenskej republiky. Vo výnimočnom prípade aj mimo územia SR, avšak iba na základe obojstrannej dohody. Kupujúci si je týmto vedomí prípadného zvýšeného poplatku za kuriérske služby spojené s dopravou mimo územia SR.

3 Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje uhradiť pred prevzatím tovaru.

3.2. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu, ak je to technicky možné, aj platbou kartou pred prevzatím tovaru z automatu predávajúceho.

3.3. Cena tovaru v automate je uvádzaná vrátane DPH a všetkých poplatkov stanovených zákonom, cena tovaru v e-shope, ak nie je stanovené inak, je uvádzaná vrátane DPH, avšak nemusí , ale aj môže zahŕňať ďalšie poplatky, ako je napr. balné, dopravné.

3.4. Predávajúci pri nákupe v automate vystaví daňový doklad na základe žiadosti kupujúceho.

  1. po zaslaní naskenovaného výpisu k platobnej karte dokladajúceho vykonanie transakcie – platbe tovaru – na platobnom termináli na automate predávajúceho, pričom naskenovaný výpis musí byť zaslaný na e-mailovú adresu info@delikomat.sk , kedy predmetný daňový doklad bude zaslaný na adresu, z ktorej bol naskenovaný výpis
  2. v sídle predávajúceho na adrese Cementárska 15, PSČ 900 31 Stupava – na recepcii – po predložení výpisu k platobnej karte dokladajúceho vykonanie transakcie – platbe tovaru – na platobnom termináli na automate predávajúceho.

Zjednodušený daňový doklad môže firma Delikomat Slovensko, spol. s r.o vystaviť iba do hodnoty 400, – € vrátane DPH a maximálne do troch rokov od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

3.5. Predávajúci je platcom DPH

4  Práva z chybného plnenia

4.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje práva z chybného plnenia nepotravinárskeho tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru. V prípade potravín do dátumu použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti, príp. do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany kupujúceho dodržané podmienky pre ich skladovanie a ak nebola potravina otvorená, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na zistenie vady. Výnimkou sú tie potraviny, u ktorých sa uvádzanie minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi (čerstvé ovocie a zelenina, pekárske výrobky určené na spotrebu do 24 hodín po výrobe a pod.) a tie potraviny, ktoré sú pri splnení ďalších zákonných podmienok ponúkané po uplynutí minimálnej trvanlivosti s označením ako prechádzajúce. neustanovuje výslovne inak. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri užívateľných veciach, na ktorých je vyznačená doba najkratšej trvanlivosti, prípadne pri veciach podliehajúcich rýchlej skaze, na ktorých je vyznačená doba, počas ktorej možno vec použiť.

4.2. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

4.3. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci prostredníctvom reklamácie urobenej podľa platného reklamačného poriadku predávajúceho.

4.4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä podľa § 429-432 v zmysle zákona č.513/1991 OZ predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že:

  1. a) vec má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru.
  2. b) vec sa hodí na účel, ktorý na ho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa.

5   Reklamácia

5.1. Reklamácia a reklamačné konanie upravuje reklamačný poriadok predávajúceho. Predávajúci je oprávnený reklamáciu tovaru zamietnuť najmä:

  1. ak sa používalo na iné než určené účely, pričom používaním tovaru na iné než určené účely sa rozumie aj použitie tovaru v daných prevádzkových podmienkach, pre ktoré bol daný tovar nevhodne zvolený pri kúpe;
  2. v prípadoch úpravy a zásahu do štruktúry výrobku,
  3. v prípadoch bežného opotrebovania,
  4. udržiavaného, ​​používaného a prevádzkovaného v rozpore s návodom,
  5. v prípadoch zanedbania aspoň základnej starostlivosti o výrobok alebo,
  6. pri spôsobení mechanického poškodenia vzniknutého neopatrnou manipuláciou s výrobkom.

5.2. Údržba tovaru musí prebiehať v súlade s návodom priloženom k ​​danému tovaru.

5.3. Náklady spojené so zaslaním tovaru na reklamáciu hradí vždy kupujúci, v prípade uznanej reklamácie bude kupujúcemu kompenzované poštovné v nevyhnutnej výške. V prípade neoprávnenej reklamácie budú všetky náklady spojené s reklamáciou prenesené na kupujúceho.

5.4. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje predávajúci podľa platnej reklamačného poriadku predávajúceho

5.5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovaru spôsobené v súvislosti s jeho obvyklými funkčnými vlastnosťami a za škody vyplývajúce z neodborného používania tovaru, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami či chybnou manipuláciou. Škody tohto charakteru nemožno považovať za škody spôsobené v dôsledku vád tovaru a nevzťahuje sa tak na ne zodpovednosť predávajúceho.

6   Ostatné a záverečné oznámenia

6.1. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia (ŠOI), so sídlom Bajkalská 21/A,PSČ 827 99 Bratislava, príp. poštový kontakt / P.O.BOX 29 , 827 99 Bratislava,  internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

6.2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto VOP. O zmene je predávajúci povinný informovať na webovom rozhraní predávajúceho na adrese www.delikomat.sk , a to takou formou, aby sa kupujúci mohol so zmenou VOP oboznámiť. Na už uzavreté kúpne zmluvy sa použijú ustanovenia VOP platných v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy.

6.3. S akoukoľvek sťažnosťou či otázkou sa kupujúci môže obrátiť na e-mailovú adresu info@delikomat.sk

6.4. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, riadi sa zmluvný vzťah slovenským právnym poriadkom.

6.5. Neplatnosť či neúčinnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok nezakladá neplatnosť VOP ako celku. Na také miesto nastupuje ustanovenie, ktoré sa čo najviac neplatnému či neúčinnému ustanoveniu približuje. 6.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť zverejnením a to dňa 1. 1. 2023 a rušia platnosť predchádzajúcich VOP.