cafe+co group compliance

Jednanie spoločnosti, zamestnancov a vedenia firmy v súlade s právnymi predpismi a vnútropodnikovými smernicami (etický kodex).

vlajka slovenskej republiky

Slovenský text

Compliance v café+co group (správanie v súlade s pravidlami)

Zodpovedné správanie a dodržiavanie platných právnych predpisov je pre spoločnosť café+co, ako súčasť skupiny spoločností LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG, mimoriadne dôležité. Platí pre všetkých, vrátane výkonného orgánu, generálnych riaditeľov, vedúcich pracovníkov a zamestnancov. V každodennom živote a pri kontaktoch s tretími stranami by sa však nemali rešpektovať len právne predpisy, ale aj etické hodnoty, k dodržiavaniu ktorých sa skupina spoločností cíti byť zaviazaná.

Compliance Guideline (Smernica správania v súlade s pravidlami) definuje princípy transparentného konania, správneho a etického správania i nakladania s informáciami/majetkom spoločnosti, ktoré sú záväzné pre café+co ako súčasť skupiny spoločností LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Každý jednotlivec prispieva k riadnemu fungovaniu obchodných postupov a k udržateľnej existencii spoločnosti. Na podporu optimálneho uplatňovania Compliance Guideline budú ako kontaktné osoby pôsobiť miestni Compliance Officers (kontrolóri zhody) a náš Chief Compliance Officer (vedúci pracovník poverený kontrolou súladu postupov) spoločnosti LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG.

Všeobecný výklad, definovaný v Compliance Guideline, predstavuje základ úspešnej a profesionálnej spolupráce tak smerom dovnútra, ako aj navonok.

Náš Compliance Guideline sa skladá z nasledujúcich častí:

1.     Dodržiavanie zákonov
2.     Zákaz diskriminácie
3.     Spravodlivá hospodárska súťaž
4.     Poskytovanie a prijímanie nevhodných príspevkov/darov a pozvaní
5.     Stret záujmov, obchodovanie s akciovými podielmi, ďalšie zamestnanie
6.     Darcovstvo
7.     Sponzorstvo
8.     Ochrana majetku spoločnosti a neverejné informácie

Vlajka Velké Británie, anglický text, překlad etický kodex cafe+co

Anglický text

Responsible behavior and adherence to the existing legal requirements are of great importance to café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. It applies to everyone, including Executive Board, managing directors, senior executives and the employees. However, in a daily life and in dealings with third parties not only legal regulations should be respected, but also ethical values which the group of companies feels obliged to meet.

The Compliance Guideline sets forth principles regarding transparent management, ethical and correct behavior as well as handling of information/corporate property, which are binding for café+co as part of the group of companies of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Each single one contributes to the proper functionality of business processes and sustainable existence of the company. To foster optimal implementation of the Compliance Guideline, local Compliance Officers and our Chief Compliance Officer of LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG act as contact persons.

The common understanding defined in the Compliance Guideline acts as a basis for a successful and professional cooperation both internally and externally

Our Compliance Guideline comprises the following sections:

1.     Compliance with laws
2.     Prohibition of discrimination
3.     Fair competition
4.     Granting and accepting of improper benefits/gifts and invitations
5.     Conflict of interest, handling of shareholdings, secondary employment
6.     Donations
7.     Sponsorship
8.     Protection of corporate property and non-public information

Vlajka Německo, německý text, překlad etický kodex cafe+co

Německý text

Verantwortliches Handeln und die Beachtung geltender Rechtsvorschriften sind von großer Wichtigkeit für die café+co Gruppe als Teil des Unternehmensverbands der LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG. Diese Aufgaben obliegen jedem – dem Vorstand, den Geschäftsführern, Führungskräften und Mitarbeitern. Im Arbeitsalltag und im Verhältnis zu Dritten sind jedoch nicht nur gesetzliche Regelwerke zu beachten, sondern auch ethische Wertvorstellungen, denen sich der Unternehmensverband verpflichtet fühlt.

Die Grundsätze betreffend transparente Geschäftsführung, ethische und korrekte Verhaltensweise und den Umgang mit Informationen/Firmeneigentum sind in einer Compliance-Richtlinie zusammengefasst, die für die café+co Gruppe als Teil des zu LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG gehörenden Unternehmensverbunds verbindlich ist. Jeder einzelne leistet dadurch einen Beitrag zum ordnungsgemäßen Ablauf von Geschäftsprozessen und zum nachhaltigen Fortbestehen des Unternehmens. Um die Umsetzung der Compliance-Richtlinie bestmöglich zu fördern, fungieren lokale Compliance-Officer und ein Chief Compliance-Officer der LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG als Ansprechpartner.

Das in der Compliance-Richtlinie definierte gemeinsame Verständnis fungiert als Grundlage für eine erfolgreiche und professionelle Zusammenarbeit im Innen- und Außenverhältnis.

Unsere Compliance-Richtlinie umfasst die folgenden Abschnitte:

1.     Einhaltung von Gesetzen
2.     Verbot der Diskriminierung
3.     Fairer Wettbewerb
4.     Gewährung und Annahme von unzulässigen Vorteilen, Geschenken und Einladungen
5.     Interessenskonflikte, Umgang mit Beteiligungen, Nebenbeschäftigungen
6.     Spenden
7.     Sponsoring
8.     Umgang mit Unternehmenseigentum und Informationen